Profile Tracking
Search by :    Tax Id    Branch      
หมายเหตุ
- ใส่หมายเลข Tax ID ในช่อง Tax Id
- ช่อง Branch ใส่หมายเลข 0 กรณีเป็น “สำนักงานใหญ่” ใส่หมายเลข 1 กรณีเป็นสาขา 00001 ใส่หมายเลข 2 กรณีเป็นสาขา 00002 เป็นต้น